วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข


นายบรรจง ยัพวัฒนา
นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย
โทรศัพท์ 081-5958877

 

                                                      
นายสุเทพ สุมณฑกุล
นางนันท์นภัส สุขสิริสมบูรณ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย
โทรศัพท์ 063-5282664
 
โทรศัพท์ 091-8534079
 

 

 

 
 
นายเที่ยง กรุงศรี
 
นางมันทนา จิตตธาดาพงศ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย
 
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย
โทรศัพท์ 097-9390786
 
โทรศัพท์ 094-9213565

 

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661

Email:
saraban@maelai.go.th