วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
งานแผนและงบประมาณ
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2565 | 2566
บริการ/ประชาสัมพันธ์


นายบรรจง ยัพวัฒนา
นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย
โทรศัพท์ 081-5958877

 

                                                      
นายสุเทพ สุมณฑกุล
นางนันท์นภัส สุขสิริสมบูรณ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย
โทรศัพท์ 063-5282664
 
โทรศัพท์ 091-8534079
 

 

 

 
 
นายเที่ยง กรุงศรี
 
นางมันทนา จิตตธาดาพงศ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย
 
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย
โทรศัพท์ 097-9390786
 
โทรศัพท์ 094-9213565

 

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661

Email:
saraban@maelai.go.th