วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
งานแผนและงบประมาณ
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2565 | 2566
บริการ/ประชาสัมพันธ์
นายวีรยุทธ สุขเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 
 
นายสยาม หอมดอก
              
นายณรงค์ เข็มแก้ว
             
นายสาธิต เข้มขัน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 

 

นายอิศเรศ อังกานนท์
คนงานทั่วไป

 

กองช่าง มีภารกิจ ดังนี้
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย การสำรวจ ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างสาธารณประโยชน์ สิ่งก่อสร้างของประชาชน จากสาธารณภัย กำหนดงานสาธารณูปโภค งานวิศวกรรม
2) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดงานสวนสาธารณะ
3) ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดงานผลิตและบริการเกี่ยวกับงานการประปา


 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1

Email:
saraban@maelai.go.th