วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
งานแผนและงบประมาณ
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2565 | 2566
บริการ/ประชาสัมพันธ์
นางรุ่งสิริ เตชะพี
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

 
 
นางสาวทิพาพร ปัญญาแฝง
 
นายรณฤทธิ์ ทรัพย์สุริยา
 
นางสุภารัตน์ จันทวัติ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

        
        
นางราวัลย์ ยะการ
นางสาววราภรณ์ กาบิน
นางปิยนุช หมื่นโฮ้ง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายเฉลิมศักดิ์ หงส์พิทักษ์ชน
ผู้ช่วยช่างสำรวจ


กองคลัง มีภารกิจ ดังนี้
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดงานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661

Email:
saraban@maelai.go.th