วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
งานแผนและงบประมาณ
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2565 | 2566
บริการ/ประชาสัมพันธ์

 
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

   
  .........
นางสาวภิญญดา มีเสาเรือน
         
นางสาวแสงทอง วรรณธนสุทธิ
 
นางสาววิไล คู้ลู้
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

               
               
นายศราวุธ ถิ่นทิพย์
นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์
 
จ่าเอกอาทิตย์ หล่ายเจ็ด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
เจ้าพนักงานป้องกัน
 
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 

               
               
นางอนงค์นาฎ ปิยะดา
นายสมพงษ์ กรุงศรี
 
นายเกียง ปินะกัน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานดับเพลิง
 
พนักงานดับเพลิง

               
               
               
นายบัญชา อินทรีย์
 
นายเสน่ห์ อินกันยา
 
นายดนัยศักดิ์ ประพิศ
 
นายวาสิน อ้อมแอ้ม
พนักงานขับรถยนต์
 
พนักงานขับรถยนต์
 
คนงานทั่วไป
 
คนงานทั่วไป
   
 
 
(ปฏิบัติหน้าที่ตกแต่งสวน)

 

สำนักปลัดเทศบาล มีภารกิจ ดังนี้
1) ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภา งานตามนโยบายการปกป้องสถาบันของชาติ
2) ด้านการวางแผน กำหนดงานแผนและงบประมาณ
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย กำหนดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และการคุ้มครองผู้บริโภค


 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661

Email:
saraban@maelai.go.th