วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการเยาวชนรู้ทันร่วมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่หล่าย โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่หล่าย
จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนรู้ทันร่วมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุกาสะลอง หมู่ที่ 7
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีองค์ความรู้ในการป้องกันตนเอง คนในครอบครัว หน่วยงาน องค์กร และคนในสังคม ด้วย"ชีวิตวิถีใหม่"
เพราะโควิด-19 ยังไม่จบ เราจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com