วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุกาสะลอง ในวาระครบรอบ 8 ปี

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุกาสะลอง โดยมีพิธีสืบชะตาโรงเรียน
หลังจากที่เปิดการเรียนการสอนใกล้จะครบ 8 ปี เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจ ให้อยู่เย็นเป็นสุข
มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทรฟัก ต.ทุ่งกวาว กับ ชมรมผู้สูงอายุต.แม่หล่าย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จ.แพร่ โดยการประสานของบประมาณ
โดย ดร.ธาดา เจริญกุศล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มจร.วข.แพร่ ภายใต้กิจกรรม
โครงการรูปแบบการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุที่ยากจนและเปราะบางภายใต้วิถีชีวิตใหม่ 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com