วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 17 ส.ค.2565 เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
โดยในภาคเช้ามี นายโดม อินทรสาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
และบรรยายพิเศษ บทบาทภารกิจของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ และนายศตวรรษ มาอุ่น ตำแหน่งนิติกร
ให้ความรู้การบังคับคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการการบังคับคดีทางแพ่งและอาญา
และในภาคบ่ายมี น.ส.รัตน์สุดา โอดเทิง ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่
ให้การบรรยายในเรื่องการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
การพัฒนาและการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com