วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดทำโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2566
เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดค่านิยมที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดย อาจารย์ปฏิพล จอมดวง แห่งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
บรรยายในหัวข้อ การเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม และวินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
โดยมีนางสาวฉวีวรรณ จันทร์กาหัวหน้าสำนักปลัด(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่หล่าย)
บรรยายเกี่ยวกับมาตรการภายในองค์กร ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
และแนวทางปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
saraban@maelai.go.th