วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่หล่าย ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย
เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 1
โดยที่ประชุมมีมติรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
saraban@maelai.go.th