วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ คุณธรรม จริยธรรม พนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ คุณธรรม จริยธรรม
พนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ สามารถนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น
และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดี
เกิดทัศนคติที่ดีร่วมกัน เกิดความสามัคคีในองค์กร นำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้โดย นางสาวกรกฎ เหมืองทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
ในเรื่องของหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และ นางกรณภัทร กลิ่นจันทร์ ผู้จัดการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาแนวคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมกลยุทธ์ในการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม การสร้างสุขในองค์กร


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
saraban@maelai.go.th