คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

เทศบาลตำบลแม่หล่าย ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่หล่าย
โดยมี ท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ(รพสต./ตร.) กลุ่มทางสังคมเช่น อปพร.ตร.บ้าน ชรบ. กู้ชีพกู้ภัย อสม.และจิตอาสาฯ
เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ตามแนวทางแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) พร้อมกันนี้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย
ได้มอบวัสดุทางการแพทย์(ถุงมือยาง,หน้ากากอนามัย) เครื่องดื่ม/อาหารว่างให้กับผู้ปฎิบัติการอยู่ด่านชุมชน ระหว่างวันที่ 29 ธค.2563 - 4 มค.2564 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com