คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
โครงการบริหารความเสี่ยงเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดกิจกรรมโครงการบริหารความเสี่ยงเพื่อต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย
นำโดย นายบรรจง ยัพวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีและทีมผู้บริหาร ได้เข้าร่วมอบรมพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฏหมาย มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ มีการจัดวางระบบนและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมดังกล่าว


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com