คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน "ชม แชะ แชร์ เช็คอิน เมืองแป้สะอาด แวะแอ่วแม่หล่ายงามตา"

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่หล่ายจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน "ชม แชะ แชร์ เช็คอิน เมืองแป้สะอาด แวะแอ่วแม่หล่ายงามตา"
โดยมีนายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมด้วยท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปลัดอาวุโส อ.เมืองแพร่
ขนส่งจังหวัดแพร่ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย พลังมวลชน
ร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในตำบลแม่หล่าย ใน 7 แหล่งฐานการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ให้เป็นที่รู้จัก มีผู้มาเยือน มาท่องเที่ยวในพื้นที่ ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com