คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
การมอบนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการประชุมประจำเดือน ก.พ.2564

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2564 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.ค.2564 นั้น
เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติราชการในห้วงที่ยังไม่มีผู้บริหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีความสุจริตและโปร่งใส
นางชมบุญ หมดมลทิน ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย จึงได้ถ่ายทอดนโยบายสำคัญให้แก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างทุกคน ในด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย เพื่อให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยได้มอบนโยบายหลัก 3 เรื่อง ได้แก่

1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลแม่หล่าย "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลแม่หล่ายใสสะอาด" (เอกสารแนบ 1 )
2. นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ (เอกสารแนบ 2 )
3. นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เอกสารแนบ 3 )

ทั้งนี้ ได้มีการชี้แจงรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
และ ในการประชุมดังกล่าว ได้มีวาระการประชุมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย
เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดถือนโยบายทั้ง 3 เรื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปด้วยความสุจริต ยุติธรรม และเกิดความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้ง 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com