คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
ประมวลภาพการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่หล่ายและนายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย ปี 2564

ภาพการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่หล่ายและนายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย
ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com