คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด"

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลแม่หล่าย ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด" ในพื้นที่ตำบลแม่หล่าย
โดยความร่วมมือกับ กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,อสม. ,อปพร. ,กลุ่มแม่บ้าน , อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ,กลุ่มจิตอาสา ,โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์)
โรงเรียนแม่หล่ายกาซ้อง (ลือราษฎร์อุปถัมป์) ,ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.5 ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่หล่าย 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com