วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2566


วันที่ 22 ก.พ.2566 เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
โดยมีการอบรมให้ความรู้ด้านผลกระทบที่เกิดจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผลต่อสุขภาพประชาชน
และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ อีกทั้งร่วมกันหาแนวทางป้องกันในระดับชุมชน
โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ และวิทยากรจากเกษตรอำเภอเมืองแพร่ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com