วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลแม่หล่าย ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลแม่หล่าย ประจำปี 2567
ระหว่างผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่หล่าย โดยมีนายบรรจง ยัพวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย ได้ถ่ายทอดนโยบายตามประกาศ
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรในสังกัดทุกคน
ของเทศบาลทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ
เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำ อันอาจมีผลต่อดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- ฉบับภาษาไทย คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสารแนบ
- ฉบับภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ได้มีการชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจตามแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do's & Don'ts)
เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลมีความเข้าใจในประมวลจริยธรรมมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ควรแก่ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นของประชาชน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม จึงสรุปแนวทางการปฏิบัติงานที่ควรทำ และไม่ควรทำ ดังนี้

แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do's & Don'ts) คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสารแนบ

ในการนี้ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์
ในด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และพร้อมปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวจากผู้บริหารสูงสุดต่อไป


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
saraban@maelai.go.th