คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตลาดสด

วันที่ 10 ม.ค.2564 เทศบาลตำบลแม่หล่ายแม่หล่าย โดยผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกับผู้นำท้องที่ อสม.และกลุ่มจิตอาสาฯ
รวมพลังกันล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตลาดสด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หล่าย ตามประกาศจังหวัดแพร่
เรื่อง แนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com