คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของการจัดรูปแบบ"เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ(Age Friendly Communities/ Cities)

วันที่ 26 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของการจัดรูปแบบ "เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ(Age Friendly Communities/ Cities)
ตามองค์ประกอบขององค์การอนามัยโลก(World Health Organization : WHO) เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถเข้าถึงบริการทางสังคม และบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน ทั้ง 8 องค์ประกอบ โดยมีคณะกรรมการขับเคลิ่อนประกอบด้วย ท้องที่ ท้องถิ่น
หน่วยงาน กลุ่มทางสังคมและภาคปชช.เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนานโยบายภาครัฐ
แนวทางการพัฒนารูปแบบห้องปฏิบัติการชุมชนและการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันในระดับพื้นที่หรือชุมชนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุสำหรับพื้นที่ต้นแบบ
ที่กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 1 จ.เชียงใหม่ ได้คัดเลือกให้พื้นที่ของ ทต.แม่หล่าย เป็นพื้นที่ต้นแบบของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com