วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
การจัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace) เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีภายในองค์กร

วันที่ 6 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)
เป็นการบูรณาการโดยการพัฒนาคนควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ กระชับความสัมพันธ์ที่ดี เกิดทัศนคติที่ดีร่วมกัน
เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร ส่งผลให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีความสุข
ตามวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่หล่าย"วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com