วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

วันที่ 25 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
จากสถานการณ์ผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งจำนวน และสัดส่วน ส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมโดยรวม
การส่งเสริมสุขภาพ ให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
พัฒนาบริการสุขภาพ พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพระยะยาวที่นำไปสู่ความมั่นคง ปลอดภัย การมีส่วนร่วมในสังคม
เพื่อให้การดำรงชีวิตในสีงคมให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามวิสัยทัศน์ ทต.แม่หล่าย คือ "วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข"
โดย ทีมงานวิทยากร นางวิยะดา เขื่อนแปด และวิทยากรกระบวนการจาก ศพอส.(กำปั้นน้อย แปงสุข) อบต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com