วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย จังหวัดแพร่


วันที่ 23 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลแม่หล่าย โดยนายบรรจง ยัพวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่ายและคณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล และชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่หล่าย เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ พื้นที่เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
ในกิจกรรมโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย จังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง
ได้รับการคัดกรองสุขภาพประเมินความเสี่ยงของโรค ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงวัย
ร่วมกับมีการดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์องค์ประกอบเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age Friendly Communities Cities) ณ โรงแรมแพร่นครา 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com