วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
การประชุมระหว่างผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

การประชุมระหว่างผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลแม่หล่าย
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย
โดยมี นายบรรจง ยัพวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย ได้ถ่ายทอดนโยบายสำคัญให้แก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างทุกคน ในด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้คณะผู้บริหาร และพนักงานของเทศบาลตำบลแม่หล่าย
ได้มีความรู้ความเข้าใจ และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม สุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
โดยถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยมีนโยบายและมาตรการ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

1. นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (เอกสารแนบ 1)
2. ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลแม่หล่ายใสสะอาด 2566 ฯ (เอกสารแนบ 2)
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (เอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย ได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาว
เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
และพร้อมปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการดังกล่าวจากผู้บริหารสูงสุดต่อไป 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com