คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ประจำปี 2564

วันที่ 6 กรกฎาคม 2464 เทศบาลตำบลแม่หล่าย ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
โดยท่านวิทยากร นางมาริสา บางชะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการบำนาญ โรงพยาบาลแพร่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com