คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดทำโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยท่านวิทยากร นายปัญญา สุคันธมาลา ข้าราชการบำนาญ กศน.มาให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือน และการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาดันฝุ่น
เพื่อให้ผู้อบรมได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดเพิ่มพูนรายได้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com