คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่หล่ายจัดกิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2564
เพื่อสร้างความรัก สามัคคี ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่ายกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านจิตอาสา 6 ด้านได้แก่ ด้านพัฒนาชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ ด้านบริการสังคม ด้านอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผู้สูงอายุจิตอาสา เด็กเยาวชนจิตอาสา และบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม รวม 52 คน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม
ทำให้เป็นสังคมแห่งความสุข และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่สาธารณะ ที่ทำเป็นสถานที่กักตัวของผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
เข้มงวด ที่สวนอนุสรณ์สถานสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โจ้โก้แม่หล่าย 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com