วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่หล่าย ได้รับความร่วมมือจากแกนนำ อสม.ทั้ง 8 หมู่บ้าน
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประขานุสรณ์) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่(ศตม.ที่ 1.5 แพร่)
รพสต.แม่หล่าย ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้างทต.แม่หล่าย ในการณรงค์สำรวจทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยูงลาย
แจกทรายอะเบท และสร้างการรับรู้กับภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com