วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ บุคลากรขององค์กร เข้าร่วมอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
มีคุณธรรมและจริยธรรมและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เสริมสร้างสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ขององค์กร
วิทยากรโดย นายจตุพร ณ จันตา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่
และ นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่หล่าย) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com