วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565
"กิจกรรมการปักด้นลายผ้า" วันที่ 20 - 21 ก.ค.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
เพิ่มมูลค่ายกระดับรายได้ภายในครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได้ โดยได้รับการสนับวิทยากรจากคุณภูมิมนัส กองป่า บ้านมหาโพธิ์ ตำบลป่าแมต 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com