วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่หล่ายจัดกิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2565
เพื่อสร้างความรัก สามัคคี ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่ายกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านจิตอาสา 8 ด้าน รวม 75 คน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม ทำให้เป็นสังคมแห่งความสุข ทั้งนี้ มีวิทยากรรับเชิญได้แก่ นางกรณภัทร กลิ่นจันทร์ ผู้จัดการสภาอุตสาหกรรม จ.แพร่
บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือศูนย์รวมจิตใจของไทยทั้งชาติ
และ ความสำคัญของจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com