วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเทศบาล 1 ด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ โดยนางสุดารัตน์ รักจันทร์ ตำแหน่ง คลังจังหวัดแพร่
ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเทศบาล 1
ด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สถานที่ก่อสร้างบริเวณ หมู่ที่ 3 , 4 , 5 ตำบลแม่หล่าย
โดยมีราษฎรในพื้นที่และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟัง ปัญหา อุปสรรค ร่วมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย และร่วมลงพื้นที่เพื่อออกตรวจโครงการดังกล่าว

อนึ่ง เทศบาลตำบลแม่หล่ายได้รับคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการก่อสร้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(infrastructure Transparency Initiative : CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดยสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ได้คัดเลือกโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเทศบาล 1
ด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สถานที่ก่อสร้างบริเวณ หมู่ที่ 3 , 4 , 5 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
saraban@maelai.go.th