วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่หล่าย โดยนายบรรจง ยัพวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย
ดำเนินกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ประจำปี 2566 เนื่องจากสถานการณ์ผู้สูงอาย
ุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งจำนวนและสัดส่วน ส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมโดยรวม

การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคในผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดี ให้มีสุขภาพแข็งแรง
เช่น ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ พัฒนาบริการสุขภาพผู้สูงอายุที่นำไปสู่ความมั่งคง ปลอดภัย
การมีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากร
จาก คุณมาริสา บางชวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการบำนาญ


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
saraban@maelai.go.th