คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
โครงการเผชิญการระบาดและรณรงค์เพิ่มการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลแม่หล่าย

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลแม่หล่าย ร่วมกับ อำเภอเมืองแพร่ รพ.สต. ผู้นำชุมชน และ อสม.ตำบลแม่หล่าย
จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ตามโครงการเผชิญการระบาด
และรณรงค์เพิ่มการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลแม่หล่าย 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com