คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย ประจำปี 2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย
ณ ห้องประชุมประชุมเทศบาบตำบลแม่หล่าย โดยมีวิทยากร นายเจตณรงค์ อินกัน ผู้อำนวยการกลุ่มงามส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
และ อ.ปฎิพล จอมดวง มาบรรยายให้ความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com