คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564

วันที่ 25 มิ.ย.2564 เทศบาลตำบลแม่หล่ายจัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย และพนักงานเทศบาล โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจาก
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ประจำจังหวัดแพร่ มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง
"ผลประโยชน์ทับซ้อนและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต" และ "การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต" 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com