คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
โครงการเยาวชนอาสาป้องกันภัย ประจำปี 2564

วันที่ 27 มิ.ย.2564 เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดฝึกอบรมโครงการเยาวชนอาสาป้องกันภัย ประจำปี 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือสาธารณภัยต่างๆ 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com