คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลแม่หล่าย ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
และประชุมประชาคม โครงการพัฒนาศูนย์กลางเมืองใหม่ รองรับการขยายตัวของเมือง ตำบลแม่หล่าย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดแพร่
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com