วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำปี 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 กิจกรรมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
เป้าหมายผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อสม. กลุ่มทางสังคม เพื่อให้ได้รับองค์ความรู้ถึงผลกระทบไม่ว่าจะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ลดการเผาในที่โล่ง ร่วมกันแก้ไขปัญหา ให้ความสำคัญกับการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุการเกษตร
ได้รับความร่วมมือสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เกษตรอำเภอเมืองแพร่ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com