วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย ประจำปี 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลแม่หล่าย ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์
สามารถนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
รวมถึงกิจกรรมพัฒนาแนวคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมกลยุทธ์ในการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม
เกิดทัศนคติที่ดีร่วมกัน เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างสุขในองค์กร นำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

วิทยากร โดยคุณนัยนา แหล่งหล้า ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.แพร่
และคุณชาตรี แมตสี่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลแพร่


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com