วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการวัน อปพร. ประจำปี 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่หล่ายจัดกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2565 ณ ลานกิจกรรมหน้าโรงเรียนผู้สูงอายุกาสะลอง
เพื่อเป็นการรวมพลังของสมาชิก อปพร.ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณะประโยขน์ต่างๆ ในพื้นที่
เช่น ล้างถนน ล้างตลาดสด และทาสีทางม้าลายถนนสายหลัก 3 จุด เพื่อความปลอดภัยต่อคนข้ามถนน เป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี เกิดความภาคภูมิใจ
รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในการสร้างความผาสุขและความปลอดภัยให้กับประขาขนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com