คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่หล่ายครั้งแรก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่หล่าย ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่หล่ายครั้งแรก
เพื่อเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขนุการสภาฯ โดยมีนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่
ให้เกียรติในการเปิดประชุมสภาฯ และให้โอวาทแก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย ทั้ง 12 คน 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com