คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่หล่าย ได้จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 โดยก่อนเริ่มการประชุม
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยจากนายแพทย์นิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ จังหวัดแพร่
เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ตำบลแม่หล่าย

สำหรับวาระการประชุมสภาครั้งนี้ ได้มีการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่ายต่อสภาเทศบาล
เพื่อเป็นกรอบในการบริหารราชการ ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com