วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการบริหารความเสี่ยงเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566

วันที่ 3 พ.ค.2566 เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดโครงการบริหารความเสี่ยงเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย โดยมีนายบรรจง ยัพวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
โดยในภาคเช้ามีวิทยากรนำโดยนางสาวกาญจนา ทารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่
พร้อมทั้งทีมวิทยากรจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ ให้การบรรยายพร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และอำนาจ
ของ สตง.และมุมมองของหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ และในภาคบ่ายมีการบรรยาย
โดยนางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่หล่าย
ในด้านการดำเนินงานตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแม่หล่าย


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
saraban@maelai.go.th