คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลแม่หล่าย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง และเทศบาลตำบลแม่คำมี ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com