คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
กิจกรรมการสร้างองค์กรแห่งความสุข(Happy Workplace)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลแม่หล่าย ได้จัดกิจกรรมการสร้างองค์กรแห่งความสุข(Happy Workplace)
เป็นการบูรณาการโดยการพัฒนาคนควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ กระชับความสัมพันธ์ที่ดี
เกิดทัศนคติที่ดีร่วมกัน เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร ส่งผลให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พร้อมให้บริการแก่ประขาขนอย่างมีความสุข ตามวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่หล่าย"วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข" 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com