คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
การมอบนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการประชุมประจำเดือน พ.ย.2564

การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ระหว่างผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย
โดยมี นายบรรจง ยัพวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย ได้ถ่ายทอดนโยบายสำคัญให้แก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างทุกคน ในด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานเทศบาลมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
มีจิตสำนึกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยผู้บริหารได้มอบนโยบายและมาตรการหลัก
จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งเป็นนโยบายที่เคยประกาศไว้และยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการที่กำหนดขึ้นมาใหม่ ได้แก่

1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลแม่หล่าย "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลแม่หล่ายใสสะอาด" (เอกสารแนบ 1)
2. นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (เอกสารแนบ 2)
3. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (เอกสารแนบ 3)
4. มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (เอกสารแนบ 4)

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว นายกเทศมนตรีได้กำชับให้พนักงานเทศบาลทุกคน ให้ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565
เพื่อให้มีผลคะแนนที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และเป็นตามเป้าหมายตามตัวชี้วัดหลักของจังหวัดแพร่ 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com