วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
การจัดกิจกรรม Kick Off โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดกิจกรรม Kick Off โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
โดยมีนายดิเรก บุญแก้ว ปลัดอำภอเมืองแพร่ ผู้ประสานงานตำบลแม่หล่าย ประธานทีมปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของเทศบาลตำบลแม่หล่าย
มีผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานราชการ ร่วมลงนาม MOU ร่วมกัน และแกนนำอสม กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com