คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
เทศบาลตำบลแม่หล่ายจัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่หล่าย ได้จัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย ในการจัดประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่มองค์กรและส่วนราชการในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการกำหนด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาเทศบาล
เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลแม่หล่ายต่อไป


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com