วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566

วันที่ 5 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลแม่หล่าย จัดโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566
โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนภาคประชาชน

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดย อาจารย์อุเทน สุขทั่วญาติ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ และประธานสภาทนายความจังหวัดแพร่


 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
saraban@maelai.go.th